zamknij

Katalog firm

+ DODAJ FIRMĘ
SZUKAJ:
Nazwa firmy:

BestOne

Branża:
Profil działalności:
Opis:
Be­stOne to fit­ness klub z naj­cie­kaw­szą ofer­tą tre­nin­go­wą w Żo­rach i oko­li­cy. W na­szej ofer­cie znaj­dziesz naj­now­sze świa­to­we tren­dy fit­ness ta­kie jak ket­tle­bell, Be­stOne tre­ning, czy sport stwo­rzo­ny przez US Na­vy Se­als - eli­tar­ną jed­nost­kę woj­sko­wą - tre­ning TRX. Do­dat­ko­wym atu­tem są za­ję­cia in­do­or cyc­ling (tre­ning gru­po­wy na ro­we­rach sta­cjo­nar­nych). Tre­ning ten cie­szy się ogrom­nym po­wo­dze­niem ze wzglę­du na moż­li­wość spa­le­nia bar­dzo du­żej ilo­ści ka­lo­rii, co ma bez­po­śred­ni wpływ na od­chu­dza­nie, oraz nie­sa­mo­wi­te po­zy­tyw­ne wra­że­nia pod­czas za­jęć.

Be­stOne po­sia­da wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną ka­drę in­struk­tor­ską, a tak­że die­te­ty­ka, któ­ry po­mo­że Ci w usta­le­niu in­dy­wi­du­al­nej die­ty. Nie­za­leż­nie od te­go czy Two­im ce­lem jest od­chu­dza­nie, czy zdo­by­cie lep­szej kon­dy­cji, a mo­że po pro­stu chcesz przy­jem­nie, na spor­to­wo spę­dzić czas, my Ci to za­pew­ni­my.

Be­stOne to nie tyl­ko klub fit­ness, to coś wię­cej. Wspa­nia­ła at­mos­fe­ra i do­bra ener­gia.

U nas za­wsze świe­ci słoń­ce !!!
Przyjdź prze­ko­naj się sam !!!
Lokalizacja:
os.Sikorskiego PU-15, 44-240 Żory
Dane kontaktowe:
tel. 32 434 15 05, kom. 539038050
Adres e-mail:
bogula41@o2.pl 
Adres www:


Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert