zamknij

Metodologia

Jak oceniamy radnych?

Sposób gromadzenia danych i zasady przyznawania punktów w czterech badanych obszarach:


1. Uczestnictwo w sesjach rady miasta.

Frekwencja radnych na sesjach Rady Miasta Żory sprawdzana jest osobiście przez członków Zespołu Rankingu Radnych, począwszy od czwartej sesji, która odbyła się w styczniu 2015 roku. Za obecność na całej sesji radny otrzymuje 2 pkt (również jeżeli radny jest na delegacji w tym czasie). Za obecność na niecałej sesji (spóźnienie powyżej 15 minut, wyjścia w trakcie, wcześniejsze wyjście) radny otrzymuje 1 pkt. Za nieobecność otrzymuje 0 pkt.


2. Uczestnictwo w komisjach rady miasta.

Frekwencja radnych sprawdzana jest na podstawie list obecności udostępnianych w BIP UM Żory oraz osobiście przez Członków Zespołu Rankingu Radnych, począwszy od prac komisji, które odbyły się w styczniu 2015 roku. Radny może być w więcej niż jednej komisji, dlatego tutaj musieliśmy zastosować nieco inny sposób punktowania ich obecności. Jeżeli radny uczestniczył we wszystkich posiedzeniach różnych komisji, których jest członkiem, otrzymuje 1 pkt (również jeżeli radny jest na delegacji w tym czasie). Jeżeli radny opuścił chociaż jedno posiedzenie otrzyma 0,5 pkt. Jeżeli opuścił wszystkie posiedzenia otrzyma 0 pkt.


3. Prowadzenie dyżurów z mieszkańcami.

Frekwencja radnych podczas ich indywidualnych dyżurów z mieszkańcami sprawdzana jest od stycznia 2015 r. Dyżury sprawdzane są przez Członków Zespołu Rankingu Radnych. Każdy z radnych sprawdzany jest jeden raz w miesiącu (niezależnie od ilości zaplanowanych dyżurów). Jeżeli radny jest nieobecny na dyżurze w ciągu pierwszych 15 min. i nie zawiadomi o swoim spóźnieniu, to przyjmuje się, że radny był nieobecny. Każdy radny za obecność na dyżurze otrzymuje 1 pkt. Za brak, zastępstwo, bądź odwołanie dyżuru (z wcześniejszym poinformowaniem mieszkańców) w danym miesiącu radny otrzymuje 0 pkt. Jeśli radny jest nieobecny na dyżurze, ale nie poinformował o tym wcześniej mieszkańców, to otrzymuje -1 pkt. Ranking nie bierze pod uwagę dyżurów radnych podczas pełnienia funkcji przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego Rady Miasta.


4. Prowadzenie strony internetowej i/lub konta w serwisie społecznościowym.

Monitoring stron/kont ruszył w styczniu 2015 roku. Podczas monitoringu sprawdzane są strony internetowe/konta w serwisach społecznościowych, których adresy radni podali w BIP UM Żory lub przesłali do wiadomości Członków Zespołu Rankingu Radnych ([email protected]). Za umieszczenie w Internecie przynajmniej jednej informacji w miesiącu mówiącej o czterech aspektach radny otrzymuje 0-2 pkt, na które składają się: 0,5 pkt za przedstawienie aktualnej pracy w Radzie Miasta, 0,5 pkt za informację o odbytych spotkaniach (bądź złożonych interpelacjach), 0,5 pkt za przybliżenie tematów poruszanych na nadchodzących sesjach oraz 0,5 pkt za informację o tym, jak radny zagłosował lub zamierza głosować nad ważnymi dla społeczności projektami uchwał (z uzasadnieniem). Dodatkowy 1 pkt radny otrzyma, gdy przynajmniej raz w miesiącu opublikuje informację dotyczącą jego pracy w komisjach, których jest członkiem.
Radni, którzy nie posiadają, bądź nie dokonali w danym miesiącu aktualizacji strony internetowej/konta w serwisie społecznościowym otrzymują 0 pkt.

Uwaga! Teksty do oceny przez Zespół Rankingu Radnych zbierane są zawsze 1 dnia następnego miesiąca.