zamknij

Wiadomości

Planujesz budowę domu lub firmy? Żory wystawiają działki

2021-01-25, Autor: mk, źródło: UM Żory

Miasto Żory ogłosiły przetargi na sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych oraz inwestycyjnych.

Reklama

Przedsiębiorcy szukający terenu pod zabudowę usługową powinni zainteresować się wystawioną na sprzedaż nieruchomością przy Alei Armii Krajowej. Niezabudowana działka o nr 1273/76 ma pow. 0,6172 ha. Jej cena wywoławcza to 611 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT).

Nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolami: C35 U - „zabudowa usługowa”, C19 RZ - „łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona,” C2 KDG - „ drogi publiczne - drogi główne”. Podział jest następujący C35 U ok. 6062 m2, C19 RZ ok. 30 m2, C2 KDG ok. 80 m2 (linie rozgraniczające drogi Al. Armii Krajowej).

Przez działkę od strony Alei Armii Krajowej, przebiega podziemna sieć wodociągowa fi 1000 mm wraz z komorą podziemną wodociągową - strefę ochronną od sieci ustala jej dysponent. W dziale III ww. księgi wieczystej widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe oraz służebności przesyłu ustanowione na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory, sp. z o.o.

Przetarg odbędzie się 1 lutego 2021 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawione zostały nieruchomości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Żorach przy ulicy Herberta i Orzeszkowej.

Nieruchomość przy ul. Herberta to niezabudowana działka nr 4497/93 o pow. 0,0745 ha Cena wywoławcza wynosi 84 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Działka położona jest w granicach udokumentowanego stanowiska archeologicznego nr 102-44/44 objętego Gminną Ewidencją Zabytków, stanowisko to objęte jest ochroną konserwatorską, lokalizowanie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego jest dopuszczalne po warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. W dziale III ww. księgi wieczystej Nr GL1X/00008822/4 widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe.

Nieruchomość przy ul. Orzeszkowej to niezabudowana działka nr 3553/115 o pow. 0,0236 ha. Cena wywoławcza wynosi 25 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT).

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Na sprzedaż w drodze przetargu ustnego (licytacji) zostały także nieruchomości pod budowę domu jednorodzinnego przy ulicy Żniwnej i Sudeckiej w Żorach.

Przy ul. Żniwnej na sprzedaż wystawione zostały następujące działki:
- działka nr 2051/72 o pow. 0,1101 ha - cena wywoławcza 113 000,00 zł,
- działka nr 2053/72 o pow. 0,1404 ha - cena wywoławcza 94 000,00 zł,
- działka nr 2054/72 o pow. 0,1203 ha - cena wywoławcza 80 500,00 zł,
- działka nr 2034/73 o pow. 0,0832 ha - cena wywoławcza 62 000,00 zł,
- działka nr 2035/73 o pow. 0,0773 ha - cena wywoławcza 55 000,00 zł,
- działka nr 2037/73 o pow. 0,1035 ha - cena wywoławcza 70 000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

 Nieruchomości te są niezabudowane, położone w strefach oznaczonych na planie miasta symbolami:C49 MN, C72 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”, C2 R – „uprawy rolne”, przy czym:
- działka nr 2051/72 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN;
-
działka nr 2053/72 położona jest w terenach o symbolach: C72 MN (ok.779 m2), C2 R (ok. 625 m2);
- działka nr 2054/72 położona jest w terenach o symbolach: C72 MN (ok. 573 m2),C2 R (ok. 630 m2);
- działka nr 2034/73 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN;
- działka nr 2035/73 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN;
- działka nr 2037/73 położona jest w terenie o symbolu: C72 MN.

Realizacja nowych obiektów kubaturowych na działkach budowlanych winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi ul. Zbożowej.

Obiekty mieszkalne na działkach: nr 2053/72, nr 2054/72, mogą być zlokalizowane wyłącznie w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu na planie miejscowym C72 MN.

Działka nr 2051/72 znajduje się w granicach obszarów i terenów górniczych Żory 1 oraz w granicach udokumentowanych złóż: Żory i Żory 1.

W dziale III księgi wieczystej Nr GL1X/00006706/1 widnieją ograniczone prawa rzeczowe: służebności drogowe oraz służebności przesyłu ustanowione na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, spółka z o.o.Dla ww. nieruchomości została opracowana opinia geotechniczna, z której wynika, że na działkach nr 2034/73, 2035/73, 2037/73 w podłożu zalegają grunty o konsystencji plastycznej, a zatem budynki zlokalizowane w rejonie występowania gruntów o takiej konsystencji wymagałyby posadowienia prawdopodobnie na płycie fundamentowej.

Przy ul. Sudeckiej na sprzedaż wystawione zostały następujące działki:
- nr 1407/84 o pow. 0,1050 ha - cena wywoławcza 60 000,00 zł,
-
nr 1408/84 o pow. 0,0450 ha - cena wywoławcza 26 000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Nieruchomości te są niezabudowane i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez ww. nieruchomości przebiega uzbrojenie podziemne (ks – kanalizacja sanitarna). W przypadku zagospodarowania (zabudowy) przedmiotowych działek należy uzyskać warunki ich przebudowy od dysponenta lub właściciela tej sieci. Na terenie działki nr 1407/84 zlokalizowany jest rów.

Przetarg odbędzie się w 22 lutego 2021 roku o godz. 11:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Ciekawą ofertę stanowią także nieruchomości w rejonie ulicy Wygoda, Rybnickiej i Północnej. 

Na sprzedaż wystawiony jest kompleks składający się z następujących działek:
- działka nr 1049/142o pow. 0,1780 ha,
- działka nr 1052/145o pow. 0,3201 ha,
- działka nr 2085/145o pow. 0,1731 ha,
- działka nr 2086/145o pow. 0,1186 ha,
- działka nr 2087/145o pow. 0,1057 ha,
- działka nr 1475/143o pow. 0,0517 ha,
- działka nr 2083/143o pow. 0,0251 ha,
- działka nr 1054/151o pow. 0,0144 ha
- działka nr 3030/101o pow. 0,0251ha,
- działka nr 2328/102o pow. 0,0517 ha,
- działka nr 2324/103o pow. 0,0870 ha.
Cena wywoławcza to 644 000,00 zł (zostanie do niej doliczony podatek VAT)

 Ponadto w przetargu kupić można działki:
- nr 1051/145o pow. 0,2963 ha. Cena wywoławcza 144 000,00 zł
- kompleks działek nr 1027/139 o pow. 0,0190 ha i nr 2162/140 o pow. 0,1520 ha. Cena wywoławcza 142 000,00 zł

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

Nieruchomości są niezabudowane, położone są w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: C1 P, C4 P - „obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej…”, C3 KDL - „publiczne drogi główne ruchu przyspieszonego”. C1 KDGP - „publiczne drogi lokalne”. C2 KK, C3 KK - „tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej”. C4 RZ - „łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona”. C9 U - „zabudowa usługowa”.

Działki te znajdują się w granicach otuliny parku krajobrazowego „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”.

Od strony zachodniej przez działki: nr 1051/145, nr 1049/142, nr 1052/143, nr 1054/151, nr 2085/145, nr 2086/145, nr 2087/145, przebiega rów melioracyjny R2, odwadniający pobliskie tereny.
Od strony północnej przez działki: nr 1051/145, 3030/101, nr 2083/143 przebiega rów melioracyjny R2a, również odwadniający pobliskie tereny;
W przypadku przekroczenia przez planowaną inwestycję cieku wodnego, wymagane jest uzyskanie zezwolenia wodnoprawnego, które wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
Przez wnioskowane działki przebiegają liczne sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od tych sieci ustala ich właściciel lub dysponent.

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Osoby zainteresowane nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową powinny także zapoznać się z przetargiem na sprzedaż działek przy ulicy Jaśminowej i Miodowej.

Przy ulicy Jaśminowej na sprzedaż jest działka nr 3550/123 o pow. 0,0091 ha. Cena wywoławcza to 6 000,00 zł (do ceny zostanie doliczony podatek VAT). Nieruchomość jest niezabudowana i położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem:J17 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. W dziale III księgi wieczystej Nr GL1X/00006395/7 widnieją ograniczone prawa rzeczowe: służebności drogowe oraz służebność przesyłu ustanowiona na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków. Uwaga: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielowi działki nr3843/123 dojazdu do jego nieruchomości z ulicy Jaśminowej.

Przy ulicy Miodowej na sprzedaż jest działka nr 4136/129 o pow. 0,0125 ha. Cena wywoławcza 22 300,00 zł (w tym: wartość rynkowa gruntu 10.300,00 zł, wartość odtworzeniowa zabudowań –fragment budynku, schodów oraz kostki brukowej –12.000,00 zł). Nieruchomość zabudowana jest fragmentem budynku z działki nr 1735/129, fragmentem schodów oraz kostką brukową.

Zabudowa tej działki będzie wymagała uzyskania odstępstwa od warunków technicznych ze względu na kształt działki, wielkość i sąsiedztwo istniejącej zabudowy. Nieruchomość położona jest strefie oznaczonej na planie miejscowym symbolem: B3 MN/U „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) zabudowa usługowa oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem usług obsługi komunikacji kołowej, w tym stacji paliw oraz stacji i warsztatów obsługi pojazdów, a także z wyłączeniem warsztatów kamieniarskich”.

Przetarg odbędzie się w 5 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP


Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Szczegółowych informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410, tel. 32 43 48 246.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.