zamknij

Wiadomości

Pomysłowości nie można im odmówić. Tak chcą zmienić Żory

2021-08-13, Autor: mk, źródło: UM Żory

Żorzanie po raz kolejny pokazali, że pomysłów na rozwój miasta im nie brakuje. W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 mieszkańcy złożyli 16 projektów, które chcieliby zrealizować w przyszłym roku.

Reklama

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2022 mieszkańcy miasta mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które skierowane są do ogółu mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego projektu musiała wynosić co najmniej 100 000 zł, a jednocześnie nie mogła przekraczać kwoty przeznaczonej na Żorski Budżet Obywatelski czyli 2 160 000 zł. Mieszkańcy mogli zgłaszać zarówno projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne, pamiętając, że te ostatnie muszą być zlokalizowane na nieruchomościach należących do miasta.

- Wszystkie projekty zgłoszone przez żorzan trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, czy proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem była weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie. Szczegółowe wytyczne określa uchwała Rady Miasta Żory, z którą można zapoznać się poniżej - informuje Urząd Miasta Żory. 

Poniżej prezentujemy wyniki oceny projektów. W przypadku ocen negatywnych dodane zostało także uzasadnienie. Z każdym projektem można zapoznać się klikając w jego nazwę. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Żory każdy mieszkaniec Żor uprawniony do głosowania, w tym każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji do 16 sierpnia włącznie.

Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:
1) pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres: Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
2) pisemnej w Biurze Podawczym w siedzibie Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
3) elektronicznej na adres e-mail: bpks@um.zory.pl,
4) w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania - za pośrednictwem Mobilnego Urzędnika, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta Żory.

Odwołanie musi zawierać: nazwę projektu, którego dotyczy oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Żory w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do siedziby Urzędu Miasta Żory. Wnosząc odwołanie należy skorzystać z formularza dostępnego do pobrania poniżej.

Formularz odwołania (doc)

Formularz odwołania (pdf)

 

Wyniki oceny projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

L.P.

Nazwa projektu

Ocena projektu / uwagi

1

Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego

 

Wnioskodawca: Agnieszka Maroszek

Wartość: 200 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

2

Mammograf na stałe w Żorach – profilaktyka Żorzanek

 

Wnioskodawca: Wojciech Maroszek

Wartość: 1 000 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie  z zapisami uchwały Rady Miasta Żory, zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami

budżetowymi.

 

W celu oceny zasadności zakupu mammografu zasięgnięto opinii Szpitala Miejskiego w Żorach oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

MZOZ Szpital Miejski w Żorach wskazał, że: „Posiadanie stacjonarnego mammografu może wpłynąć na zwiększenie dostępność mieszkanek Żor do badania, które jest  stosowane jako badanie przesiewowe w celu wykrywania raka piersi oraz innych nieprawidłowości tkankowych. Aktualnie, te potrzeby zdrowotne, zaspakajane są poprze wizyty w mobilnych punktach, które regularnie odwiedzają nasze miasto.

Szpital nie posiada gwarancji na zawarcie umowy w zakresie badań mammograficznych. NFZ podejmuje decyzję o ogłoszeniu w tym zakresie postępowania konkursowego (aktualne umowy zawarte są do 30 czerwca 2022 roku). Pacjentki, które w wyniku udzielonej porady w poradni specjalistycznej (ginekologiczna lub chirurgiczna) wymagają wykonania badania, otrzymują skierowanie i samodzielnie decyduje o wyborze placówki w której zostanie ono przeprowadzone.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach również zaznaczył w swojej opinii, że aktualnie obowiązują umowy na realizację świadczeń w zakresie wszystkich profilaktycznych programów zdrowotnych. Podmioty świadczące usługi w ramach programów profilaktycznych wybierane są w drodze konkursu i nie ma gwarancji podpisania umowy ze szpitalem w Żorach.

 

Podkreślono, że w 2019 roku w Żorach zrealizowano aż 33 postoje mammobusów, w ramach których z badań skorzystało 155 mieszkanek Żor, natomiast w 2020 roku było 30 takich postojów, a z badań skorzystało 179 mieszkanek. Wszystkie pacjentki kwalifikujące się do programu profilaktyki raka piersi w wieku 50-69 lat, które zgłoszą się do programu mają obecnie zapewniony postęp do badań mammograficznych.

 

Wskazano również, że zakup mammografu jest możliwy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Konkursy publikowane są w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

 

Podczas oceny Zespół Weryfikujący podkreślił także, że oprócz zakupu mammografu konieczne jest zapewnienie pomieszczenia, w którym mógłby on być wykorzystywany, co również należy uwzględnić w kosztach projektu.

 

W oparciu o przytoczone argumenty, zgłoszony projekt oceniono negatywnie.

3

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej i Męczenników Oświęcimskich w Żorach z odtworzeniem fontanny, nasadzeniem zieleni niskiej (kwiaty, krzewy) i wysokiej (uzupełnienie alei), nowymi nawierzchniami alejek, placami, ławkami i hamakami

 

Wnioskodawca: Małgorzata Dubiel

Wartość: 2 041 794,15 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

4

Budowa nowego budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach

 

Wnioskodawca: Adam Doleżych

Wartość: 2 100 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

 

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory w Żorskim Budżecie Obywatelskim można składać projekty, których

realizacja jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

W przypadku tego projektu nie ma możliwości realizacji inwestycji w rok, m.in. z uwagi na długość procesu uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i kompletowania wymaganej dokumentacji.

 

Podczas oceny Zespół Weryfikujący podkreślił jednak, że temat sprawnego działania jednostek OSP jest bardzo istotny, dlatego też temat ewentualnej budowy nowej remizy strażackiej zostanie przez Miasto Żory dokładnie przeanalizowany.  

5

Na ratunek dla Żor. Zakup wozu strażackiego dla OSP w celu zabezpieczenia działań na rzecz mieszkańców

 

Wnioskodawca: Adam Konsek

Wartość: 1 998 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

1.      Złożony projekt został opisany w taki sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję - poprzez wskazanie konkretnej marki.

2.      Zgodnie  z zapisami uchwały Rady Miasta Żory, zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi.
Praktyką przyjętą nie tylko w naszym mieście jest, że nowe wozy bojowe zakupywane są przede wszystkim dla Państwowej Straży Pożarnej, a do jednostek OSP trafiają te pojazdy, który już zakończyły służbę w PSP. Wyjątek stanowią te jednostki OSP, które biorą udział w wyjątkowo dużej ilości zdarzeń i wykazują szczególne potrzeby doposażenia w sprzęt.

Po analizie złożonego wniosku Zespół Weryfikujący ocenił, że zakup nowego wozu dla OSP Rowień nie byłby zgodny z zasadą efektywnego gospodarowania środkami

budżetowymi.

6

Żorska Strefa Tenisa

 

Wnioskodawca: Andrzej Mazur

Wartość: 1 894 315,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

7

Budowa Pumptrack’a w Żorach w dzielnicy Kleszczów przy ul. Targowej

 

Wnioskodawca: Mateusz Ordon

Wartość:  230 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Projekt stoi w sprzeczności z innymi planami Miasta, dotyczącymi terenu, na którym miałby zostać zrealizowany.

 

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oraz przebudowa drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna na terenie miasta Żory” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

8

Budowa i modernizacja ciągu drogowego z Kleszczowa przez Baranowice do granicy z Warszowicami (ulica Piekucz)

 

Wnioskodawca: Adam Kurpas

Wartość:  1 979 070,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

 

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory w Żorskim Budżecie Obywatelskim można składać projekty, których

realizacja jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

W przypadku tego projektu nie ma możliwości realizacji inwestycji w rok, m.in. z uwagi na długość procesu uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i kompletowania wymaganej dokumentacji, w tym  konieczność uzyskania decyzji o ZRID. 

9

„Ścieżka wokół Śmieszka” czyli projekt ścieżki rowerowej przy zbiorniku „ Śmieszek” w rejonie ul. 11 Listopada w Żorach

 

Wnioskodawca: Bronisław Pruchnicki

Wartość:  447 930,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

10

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Wiosennej do cmentarza oraz remont łącznika drogi ul. Wiosennej od cmentarza do ul. Warszowickiej

 

Wnioskodawca: Radosław Wróblewski

Wartość:  325 581,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

11

Rowerownie w szkołach średnich

 

Wnioskodawca: Jacek Arasim

Wartość:  280 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

12

Zakup oraz instalacja toru typu pumptrack modułowy do jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach oraz deskorolkach

 

Wnioskodawca: Katarzyna Jóźwiak

Wartość:  400 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

13

Stanica Żory

 

Wnioskodawca: Mateusz Buksa

Wartość:  2 160 000,00 zł

Wymogi formalne

NEGATYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

NEGATYWNA

Uwagi

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory w Żorskim Budżecie Obywatelskim można składać projekty, których

realizacja jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

 

W przypadku tego projektu nie ma możliwości realizacji inwestycji w rok, m.in. z uwagi na długość procesu uzyskiwania potrzebnych pozwoleń i kompletowania wymaganej dokumentacji, w tym konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Ponadto przedstawione koszty są niedoszacowane – realne koszty realizacji tej inwestycji przekraczają wysokość środków przeznaczonych na Żorski Budżet Obywatelski.

14

Rozbudowa infrastruktury sportów rakietowych przy MOSiR Żory

 

Wnioskodawca: Sławomir Tagowski

Wartość:  249 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

NEGATYWNA

Wykonalność techniczna

 

Uwagi

Zgodnie  z zapisami uchwały Rady Miasta Żory, zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami

budżetowymi.

 

W 2021 roku w ramach środków z Żorskiego Budżetu Obywatelskiego realizowany jest pierwszy w Żorach kort do gry w padel. Na ten moment nie jest znane zapotrzebowanie na tego typu obiekt w mieście – zostanie to ustalone po otwarciu powstającego kortu. W tym momencie budowa kolejnego kortu nie ma więc uzasadnienia ze względu na kryterium gospodarności.

 

Ponadto przedstawiony projekt jest niedoszacowane, jeśli chodzi o jego wartość. Realizacji inwestycji w 2021 roku pokazuje, że koszty te są o około 25% wyższe niż wskazano we wniosku.

15

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pukowca

 

Wnioskodawca: Agnieszka Komorowska

Wartość:  500 000,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

 

16

Żory w dobrych relacjach

Pomagamy żorzanom budować dobre relacje po pandemii

 

Wnioskodawca: Anna Nowacka

Wartość:  117 600,00 zł

Wymogi formalne

POZYTYWNA

Zgodność z przepisami

POZYTYWNA

Wykonalność techniczna

POZYTYWNA

Uwagi

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 14

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.