zamknij

Wiadomości

Trwa sesja Rady Miasta Żory. Relacjonujemy na żywo

2019-08-29, Autor: maj

W sali narad Urzędu Miasta Żory rozpoczęła się sesja rady miasta. Przebieg obrad będziemy relacjonować na żywo. 

Reklama

14:16 - Przewodniczący rady miasta Piotr Kosztyła otworzył obrady i przeprosił za opóźnienie rozpoczęcia sesji z uwagi na obecność dziennikarzy. Na sali obecnych jest 20 radnych. Przewodniczący potwierdził prawomocność obrad.

14:20 - Głos zabrała radna Anna Marieta Nowacka. Oświadczyła, że rezygnuje z mandatu radnej. Swoją decyzję tłumaczy objęciem funkcji samorządowej i możliwością wystąpienia w przyszłości "konfliktu interesów".

- Bardzo dziękuję za współpracę, chciałabym nadal służyć radą i zabiegać o sprawy lokalnych społeczności. Dziękuję moim wyborcom i wszystkim osobom współpracującym oraz mieszkańcom, przedsiebiorcom, radom dzielnic i prezydentowi a także wszystkim kolegom i koleżankom radnym.

14.24 - Przewodniczący Piotr Kosztyła podziękował radnej za współpracę i życzył powodzenia w dalszej karierze.

14.26 - Głos zabrał Prezydent, który wniósł o wycofanie z programu obrad punktu 7.18 czyli "Nadania odcinkom dróg nazw: Agrestowa, Porzeczkowa, Zbigniewa Herberta, Ziemska, Wakacyjna, hm. Władysława Drobnego, Rodziny Zielonków, Słomkowa".

14.29 - Rada miasta jednogłośnie uchwaliła nowy porządek obrad.

14.33 - Radni przyjęli uchwałę w sprawie poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki. Głosowało 20 radnych, za przyjęciem zagłosowało 19 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

14.35 - Piotr Kosztyła zwrócił uwagę radnym, że z uwagi na skargi mieszkańców na stołach zostały rozmieszczone mikrofony, z któych mogą korzystać.

 14.48 - Głos zabrał radny Kazimierz Dajka, który omawiał sprawę bezpieczeństwa w Żorach i zaproponował kupno nowego nieoznakowanego wozu dla żorskiej policji. Zwrócił również uwagę na problem przekraczania prędkości:

- W naszym mieście normą staje się budowanie wszędzie progów zwalniających. Myślę, że to rozwiązanie nie prowadzi do niczego dobrego! Bardzo proszę, apeluje, Panie komendancie aby wzmóc ten temat i wykorzystywać np. pomiary prędkości, my będziemy się starać by stworzyć korzystną infrastrukturę stawiając przede wszystkim na skrzyżowania równoległe i ograniczenie ilości znaków drogowych.

14.51 - Głos zabrał komendant:

- Działania "Prędkość" i działania "Nur" to działania które narzuca nam Unia Europejska. Monitorowanie prędkości jest oczywiście stałym zadaniem na codzień dla policjanta ale prowadzimy również wzmożone akcje, a statystyki pokazują, że w przypadku tego rodzaju wykroczeń występuje u nas dość duża progresja mandatowa.

14.53 - Radni przyjęli zmiany w budżecie miasta Żory na 2019 rok.

14.57 - Przedstawiciele komisji oświadczyli, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 - 2031. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

14.59 - Adrian Lubszczyk przedstawił zmiany Uchwały Nr 81/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r.

15.00 - Obie zmiany uchwała zostały przyjęte jednogłośnie.

15.03 - Wiceprezydent Daniel Wawrzyczek omówił punkt 7.7 czyli "Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działek o numerach 219/5 i 2151/57 zagospodarowanych jako staw „Piaskownia” z Klubem Ekologiczno - Wędkarskim „Piaskownia” w Żorach." Zgoda została udzielona.

15.04 - Radni jedgnołośnie przyjęli zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 362/XXX/17 z 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku.

15.06 - Członkowie rady miasta omawiają 7.9 punkt obrad, który dotyczy przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Żory”.

15.26 - Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

15.29 - Radni zapoznali się i jednogłośnie uchwalili wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

15.30 - Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy w obradach.

15.49 - Radni jednogłośnie przyjęli zmianę Uchwały Nr 515/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory.

15.54 - Radni przyjęli następujące uchwały:

- Zmiany Uchwały Nr 528/XLI/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 marca 2018r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Żory.

- Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.

- Zawarcia porozumień z miastami; Gliwice, Katowice, Częstochowa, Zielona Góra, Rybnik oraz powiatami: wodzisławskim, kluczborskim, olkuskim, oleskim i prudnickim w sprawie prowadzenia zadania miasta Żory jakim jest kształcenie uczniów klas wielo zawodowych Branżowej Szkoły I stopnia w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

15.55 - Ogłoszeno tekstu jednolity Uchwały nr 533/XLII/18 Rady Miasta Żory z dnia 19.04.2018r. w sprawie ustanowienia świadczenia rewalidacyjnego dla dzieci do 36 miesiąca życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz określenia zasad przyznawania i wysokości. Wszyscy obecni radni zagłosowali za.

15.57 - Wiceprezydent Daniel Wawrzyczek przedstawił i omówił sprawę oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żory położonego w budynku przy ul. Gwarków 22A w Żorach. Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały uchwałę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

15.59 - Głos zabrała referentka, która poruszyła temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem Gminy Miejskiej Żory na lata 2019 - 2023.

- Program jest nam znany, przyglądaliśmy się mu wielokrotnie - powiedział Piotr Kosztyła.

Program został przyjęty jednogłośnie.

16.02 - Radni omawiają przekazanie skargi wojewody w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Wniosek został przyjęty.

16.05 - Rada rozpatruje wniosek dotyczący zmiany części uchwały Rady Miasta Żory Nr 125/VIII/19 w sprawie nadania odcinkom dróg nazw 13.06.2019r. Radni uznali skargę za bezzasadną. 18 radnych zagłosowało za oddaleniem skargi, dwie osoby zagłosowały przeciw.

16.07 - Rada pochyliła się nad wnioskiem Stowarzyszenia zwykłego „Grupa działamy” dotyczącego rozwiązania spółki Nowe Miasto Sp. z o. o. Skargę uznano za bezzasadną. 15 radnych głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu.

16.08 - Kamil Owczarek złożył interpelację dotyczącą zmian prawa podatkowego. 

16.12 - Kazimierz Dajka złożył zapytanie dotyczące remontu mostu na ul. Nowopszczyńskiej.

- Bardzo prosiłbym o w miarę precyzyjną informację, która w jakimś stopniu będzie w stanie zaspokoić oczekiwania wszystkich tych, którzy zastanawiają się co się dzieje w tamtym rejonie naszego miasta. Sam zadałem sobie pytanie o co właściwie chodzi, jeżeli były wykonane ekspertyzy, które doprowadziły do przetargu to chciałbym wiedzieć kiedy intensywne prace się rozpoczną bo okres w którym najlepiej się pracuje, czyli teraz, powoli się kończy. Apeluję żeby zintensyfikować działania.

16.15 - Głos zabrał prezydent Waldemar Socha

- Informacje które posiadam są takie, że zgodnie z założoną technologią należało najpierw zdjąć nakładkę asfaltową po to żeby móc ocenić stan płyty betonowej. Teraz oceniono stan płyty i projektanci musza odpowiednio zaprojektować metodę naprawy. Aktualnie trwają prace projektowe, gdy zostaną zakończone firma przystąpii do realizacji projektu. Inaczej tego zrobić się nie da - odpowiedział radnemu prezydent.

16.19 - Radni zaprosili obecnych na sali na dożynki w swoich dzielnicach.

16.22 - Radna Anna Gaszka podjęła temat podwykonawców mieszkań czynszowych. - Nie mogę milczeć w tej sprawie, nie chcę podsycać konfliktu ale musimy podjąć ten temat.

16.23 - Prezydent odpowiedział radnej:

- Niestety nie ma takiej możliwości żeby tę kwestię mogła rostrzygnąć rada miasta czy prezydent, jedyna droga, która jest dostępna dla podwykonawców to jest droga sądowa.

W wypowiedź prezydenta wtrącił się obecny na sali Marek Płoneczka - prezes jednej z firm, która była podwykonawcą mieszkań czynszowych:

- W takim razie okłamał nas Pan na wyborach! Obiecał Pan, że sprawę uda się załatwić polubownie. W wyborach mówił Pan coś zupełnie innego niż teraz!

Piotr Kosztyła wszedł w słowo Markowi Płoneczce i poprosił o spokój na sali. Prezydent ponownie zabrał głos:

- Poszukiwaliśmy opinii prawnych, które dałyby nam możliwość rozwiązania sprawy w taki sposób. Nie ma takiej kancelarii, która by wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Niestety takiej drogi, która nie była by drogą sądową, nikt nie jest w stanie nam wskazać - dodał prezydent.

16.25 - Przewodniczący Piotr Kosztyła zamknął obrady, jednak poprosił radnych o pozostanie na sali.

Oceń publikację: + 1 + 15 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~gestskoczka 2019-08-29
  19:43:09

  8 7

  Z przekonaniem, pod powyższym artykule wcisnąłem „kciuk w górę”. Skoro Rada Miasta nie potrafi komunikatywnie przekazać mieszkańcom o czym radzi, to przynajmniej Redakcja TuŻory zrobi za nich. Co prawda Piotr Kosztyła wspomniał o mikrofonach rozmieszczonych na stołach (nowość), ale na zdjęciu widać nadal mikrofony podwieszane. Podobno nagrania z sesji są archiwizowane. Spróbuję odsłuchać.

  Bardzo mi się podobała wypowiedź radnego Kazimierza Dajki na temat progów zwalniających. Zacząłem jeździć samochodem dużo wcześniej niż powstały pierwsze progi zwalniające. Też uważam że progi zwalniające nie prowadzą do niczego dobrego. Rozsądnych kierowców drażnią (czasem są chamsko wyprofilowane), powodują niepłynną jazdę i mimo wszystko odwracają wzrok od patrzenia przed siebie a na zbliżający się próg. A szaleńcy przed progiem zwolnią, a potem nadrabiają prędkością. Więcej dobrego by zrobiły wyświetlacze radarowe. Ale montowane z głową, bo nie podoba mi się lokalizacja ich na Wiślance i na AZE. Tam gdzie są co najmniej dwa pasy ruchu w jednym kierunku, to taki wyświetlacz dezinformuje jak jadą samochody na dwóch pasach.

  Nie bardzo rozumiem skargę wojewody w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Myślałem że ten wojewoda nacisk kładzie na zmiany ideologiczne, ale na kulturalne też?

  Żałuję że Pani Anna Marieta Nowacka rezygnuje z mandatu radnej. Jest to jedna z nielicznych radnych do których mam zaufanie.

 • ~Grzegorz Grze 2019-08-30
  21:14:44

  7 2

  Gdzie sprawdzić który radny głosował za bezzasadnością tematu o rozwiązanie spółki nowe miasto ?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy wprowadzenie programu 800+ zamiast 500+ jest dobrym pomysłem?


Oddanych głosów: 232

Prezentacje firm