zamknij

Wywiady

Petycję może napisać każdy. Czego można żądać od władz miasta?

Petycja daje mieszkańcowi bezpośredni wpływ na proces sprawowania władzy. To istotne narzędzie w demokracji - dzięki niemu można domagać się zmiany prawa lub postulować podjęcie określonej decyzji. Czy mieszkańcy Żor zdążyli już je odkryć?

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, jej przedmiotem może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów – w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje?

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja?

Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego – w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna? To możliwe

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Postulują badania samochodów, budowę sali gimnastycznej. Coś jeszcze?

W Biuletynie Informacji Publicznej żorskiego magistratu można sprawdzić petycje (i odpowiedzi na nie), które do tej pory otrzymały władze miasta. Nie jest ich dużo – zaledwie trzy. Pierwsza z nich dotyczy wszczęcia kontroli w stacjach kontroli pojazdów na terenie miasta (czytaj tutaj). Ostatnia natomiast – udziału gminy w plebiscycie na budowę Podwórka Nivea (sprawdź tutaj). Na obie odpowiedział Prezydent Miasta Żory.

Więcej uwagi warto poświęcić drugiej petycji. To wniosek złożony przez władze i społeczność dzielnicy Rogoźna do żorskich radnych. O co upominają się mieszkańcy?

- My Rada i Zarząd Dzielnicy Rogoźna, Radny Miasta Żory Kazimierz Dajka oraz rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach, w trosce o prawidłowy rozwój, edukację naszych dzieci, zaniepokojeni pogarszającymi się warunkami prowadzenia zajęć dydaktycznych w związku z lawinowym wzrostem liczby uczniów, zwracamy się do Radnych Rady Miasta Żory, z petycją o pilne pojęcie działań zmierzających do realizacji przygotowanego w roku 2015 projektu budowy sali gimnastycznej, rozbudowy szkoły i istniejącej infrastruktury lokalowej (klas szkolnych, świetlicy, pomieszczeń technicznych), do stale wzrastającej liczby uczniów – czytamy w petycji (całość dostępna jest >tutaj).

Petycja została rozpatrzona przez Radę Miasta Żory podczas sesji, która odbyła się 2 czerwca br. Z jakim wynikiem? Petycja została uznana za zasadną. – Podjęcie działań zmierzających do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 8 w Rogoźnej uznano za konieczne. Ustalono jednakże, że w chwili obecnej jest przygotowany projekt rozbudowy Szkoły, jednakże nie jest wiadome, czy będzie on adekwatny do przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowego modelu edukacji. W momencie opracowywania projektu zakładano bowiem, że szkoła podstawowa będzie sześcioletnia. […] Rada Miasta Żory uznała, iż zakres działań zmierzających do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 8 w Rogoźnej należy określi po ustaleniu przez Radę Ministrów ostatecznych decyzji dotyczących kształtu nowej reformy edukacji i jej kierunków – odpowiada w urzędowym piśmie Piotr Kosztyła, przewodniczący Rady Miasta Żory (czytaj więcej).

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.