zamknij

Katalog firm

+ DODAJ FIRMĘ
SZUKAJ:
Nazwa firmy:

Hotel i Restauracja Stary Młyn

Branża:
Profil działalności:
Opis:

Restauracja


Restauracja Stary Młyn to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe takie jak:
-urodziny, rocznice, chrzciny, roczki itp
-spotkania klasowe/biznesowe
-konferencje
-kameralne wesela (do ok 40/50 osób)
-stypy
-komunie
-wigilie
itp.

Obiekt KLIMATYZOWANY

Restauracja otwierana jest na imprezy okolicznościowe.


Hotel


Do dys­po­zy­cji na­szych go­ści od­da­je­my 12 kom­for­to­wych oraz przy­tul­nie urzą­dzo­nych po­koi, w tym po­ko­je jed­no, dwu oraz trzy­oso­bo­we. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość do­sta­wie­nia do­dat­ko­we­go łóż­ka. Wszyst­kie po­ko­je po­sia­da­ją ła­zien­kę z prysz­ni­cem oraz su­szar­ką do wło­sów. Niek­tó­re po­ko­je wy­po­sa­żo­ne są w kli­ma­ty­za­cję. W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się TV LCD 32 ca­le, a na te­re­nie ca­łe­go obiek­tu jest stre­fa Wi­-Fi. Dy­spo­nu­je­my prze­stron­nym lob­by ide­al­nym na chwi­lę od­po­czyn­ku bądź do pra­cy przy lap­to­pie.


Ist­nie­je moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia że­laz­ka. Do­stęp­na jest rów­nież usłu­ga pral­ni­cza (za do­dat­ko­wą opła­tą), a w re­cep­cji moż­na sko­rzy­stać z kom­pu­te­ra, dru­kar­ki oraz fa­xu.

Lokalizacja:
Męczenników Oświęcimskich 20, 44-240 Żory
Dane kontaktowe:
tel. 32 435 11 17, kom. 508 350 385
Adres e-mail:
recepcja@starymlyn.net.pl 
Adres www:


Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert