zamknij

Wiadomości

Trwa sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Relacjonujemy na żywo

2019-06-13, Autor: maj

Dziś radni zdecydują, czy udzielić prezydentowi Żor absolutorium. Sesję relacjonujemy na żywo.

Reklama

Dziś o 12.00 rozpoczęłą się sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory, na której radni przedstawią i omówią raport o stanie gminy Żory za 2018 rok. Sesje będziemy relacjonować na żywo. 

W tym roku po raz pierwszy znowelizowana ustawa przewiduje możliwość zabierania głosu przez mieszkańców miasta. Do urzędu nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie, w związku z czym w debacie o raporcie stanu gminy głos zabierać będą jedynie radni.

12.10 - Przewodniczący Piotr Kosztyła przedstawił sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

12.23 - Prezydent przedstawia raport o stanie gminy. Zrezygnował z czytania raportu ze względu na jego długość, postanowił się jednak skupić na najważniejszych aspektach.

12.31 - Waldemar Socha podkreślił, że miasto doskonale prezentuje się na tle innych gmin w zakresie pomocy i opieki nad niepełnosprawnymi i dbania o profilaktykę zdrowotną mieszkańców.

12.35 - Prezydent zaznaczył, że w Żorach wciąż rośnie liczba mieszkańców. - Jesteśmy jedynym miastem na prawie powiatu w województwie śląskim w którym ten wskaźnik jest dodatni! - dodał.

12.38 - - W Żorach nie ma ani jednego budynku komunalnego opalanego paliwem stałym co jest ewenementem! Wszystkie zostały również ztermomodernizowane - mówi prezydent w kontekście modernizacji źródeł ciepła w mieście.

12.40 - Prezydent skończył omawianie raportu i zaprosił radnych do dyskusji.

12.43 - Głos zabrała Anna Nowacka. Radna zwróciła uwagę na potrzebę zmodernizowania Biuletynu Informacji Publicznej w Żorach i wskazuje, że nieczytelność strony i brak promocji mogą być przyczyną braku obecności mieszkańców na sesji.

12.46 - Radna zasugerowała również, że w raporcie muszą być uwzględnione rzeczy, które są w mieście do zrobienia, a nie jedynie podsumowanie poprzedniego roku. - Ten raport brzmi trochę jak materiał promocyjny miasta... - mówi radna. Wspomniała też o dalszej potrzebie rozbudowy miasta pod kątem niepełnosprawnych oraz o problemach z ochroną środowiska w mieście.

12.51 - - Celowo przeczytałem na początku wystąpienia to co mówi ustawa - raport ma mówić o działalności wójta w roku poprzednim. Pani zarzuca, że to jest materiał promocyjny. Ale on ma mówić o działalności prezydenta w minionym roku! - odpowiada prezydent.

12.57 - Prezydent odpowiada o kosztach opieki społecznej i trudnościach z tym związanych oraz o budowie infrastruktury dla niepełnosprawnych. - To jest proces, który trwa latami, od kilku lat stosujemy standardy, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z infrastruktury miejskiej - mówi.

13.00 - Zbigniew Krówka pyta o centrum przesiadkowe i perspektywy dla żorskiej komunikacji miejskiej. Prezydent odpowiada - Nową komunikacje wprowadziliśmy 1 maja 2014 roku więc minęło już 5 lat. Przetarg był ogłoszony w innych warunkach, i umowa została podpisana na 10 lat. Minęło 5 lat, sukces komunikacji był większy niż zakładaliśmy, liczba pasażerów wzrosła o 450%. Są inne realia, jest więcej pasażerów więc sprzęt, który wcześniej był odpowiedni dziś jest niewystarczający. W przyszłym roku będziemy ogłaszać nowy przetarg, w którym uwzględnimy bieżace potrzeby. Jest to bardzo trudne ponieważ jesteśmy zobowiązani umowami i nie możemy wnosić nowych wymagań. Musimy zrozumieć też jedną rzecz - nowa komunikacja będzie o wiele droższa. Ceny, które aktualnie obowiązują w Żorach zostały ustalone 5 lat temu - teraz domagamy się lepszego standardu, wiec musimy się pogodzić z tym, że nie będą to już 4 miliony zł na komunikacje miejską a o kilka milionów więcej.

13.19 - Na pytanie Anny Nowackiej o mieszkania czynszowe odpowiada prezes ZTK - Olgierd Zaraś. - Wobec Eltak i Erbud ZTK wysunęła pozwy w sprawie zapłaty kar. Co do mieszkań czynszowych - w budynku nr 6 roboty praktycznie się zakończyły, są usuwane jedynie usterki i niedoróbki, które na bieżaco wykonawcom zgłaszamy. Budowa reszty mieszkań również idzie zgodnie z planem, podtrzymujemy więc wszystkie terminy o których Pani wspomniała - poinformował prezes.

13.21 - Głos zabrał wiceprzewodniczący rady miasta, Piotr Huzarewicz. - Ten raport określiłbym jako "profesjonalny folder reklamowy". Trudno się jednak dziwić, ponieważ raport powinien przedstawiać ogólne informacje na temat miasta i jego polityki. Prezydent użył w raporcie określenia "Żory to miasto kompletne" - i trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. Użyte było również określenie, że "Żory to przyjazne miasto". To również jest według mnie bardzo trafione hasło. Żory w mojej ocenie są naprawdę miastem przyjaznym dla jego mieszkańców, ale także dla ludzi którzy chcieliby się tu osiedlić. I dowodem na to z pewnością jest fakt, że jako jedna z nielicznych gmin w naszym kraju mamy dodatni przyrost naturalny i wciąż wzrasta u nas ilość mieszkańców! - podsumował wiceprzewodniczący.

13.30 - Wiceprzewodniczący kontunuuje podsumowanie. - Żory są również przyjazne dla inwestorów - i tego myślę, że nie trzeba nikomu udowadniać. Faktem jest również, że Żory są bezpieczne - jest to autentyczne odczucie naszych mieszkańców i tu należą się podziękowania i ukłon w strone wszystkich służb i instytucji, które dbają o nasze szeroko pojęte bezpieczeństwo. W imieniu mieszkańców - bardzo za to dziękuję. 

13.32 - Piotr Huzarewicz poruszył kwestie budżetu miasta. - Z rok na rok dochody budżetowe rosną a wydatki trzymane są w ryzach. W tym roku po raz kolejny mamy nadwyżkę operacyjną. Chyba nikt nie wątpi w to, że na przestrzeni lat nasze miasto bardzo mocno się rozwinęło - podkreśla wiceprzewodniczący.

13.33 - Wiceprzewodniczący nie omieszkał jednak wspomnieć też o błędach popełnionych w minionym roku. Poruszył przy tej okazji kwestię pożaru składowiska śmieci na Kleszczowskiej. - Nie będę ponawiał kwestii, które omawiali już radni. Największym problemem w tym roku był pożar składowiska odpadów w Kleszczowie. Muszę z przykrością stwierdzić, że w mojej ocecnie, i nie tylko w mojej, bo na podstawie dyskusji podczas której analizowaliśmy pożar i funkcjonowanie instytucji w tym czasie, musze stwierdzić, że niestety urząd miasta i poszczególne instytucje nie ustrzegły się pewnych błędów. Mam jednak nadzieje, że odpowiednie wnioski zostały wyciągnięte i wdrożone w życie. Oby podobna sytuacja już nigdy nie miała sytuacji w naszym mieście.

13.34 - Piotr Huzarewicz zadeklarował, ze radni Prawa i Sprawiedliwości będą głosowali za udzieleniem wotum zaufania.

13.35 - Kazimierz Dajka po krótkich podziękowaniach poparł prezydenta.

13.38 - Piotr Kosztyła również zapowiedział, że jego klub udzieli prezydentowi wotum.

13.40 - Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi wotum zaufania.

13.41 - Rada Miasta Żory jednogłośnie przydzieliła prezydentowi wotum zaufania.

13.42 - Waldemar Socha podziękował radzie miasta i podkreślił, że cieszy się, że radni są tak zgodni i potrafią ze sobą współpracować w bezkonfliktowy sposób.

13.43 - Prezydent przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2018.

14.09 - - Rok był bardzo ambitny. Wreszcie ruszyły inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. W tym roku będzie widać bardzo dużo efektów tych inwestycji - m.in. dworzec autobusowy oraz być może kolejowy oraz biblioteka - podsumował prezydent.

14.10 - Wojciech Maroszek przedstawia wynik prac komisji rewizyjnej.

14.12 - Komisja rewizyjna podjęła ustawę nr 1 i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Żory za 2018 rok.

14.15 - Piotr Kosztyła zarządził głosowanie w związku z udzieleniem absolutorium w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.

14.17 - Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 20 radnych.

14.19 - Na sali pojawił się Jacek Miketa, który złożył w tym roku mandat radnego by objąć funkcję wiceprezesa Funduszu Górnośląskiego. Prezydent złożył wiceprzewodniczącemu gratulacje i podziękowania za współpracę.

14.54 - Po 20-minutowej przerwie w obradach Rada Miasta omawia projekt budżetu na 2019 rok.

15.04 - Zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zostały przez radnych jednogłośnie zatwierdzone.

15.07 - Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019 -2031 również zostały przegłosowane przez radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

15.21 - Radni przyjęli uchwałę o przekazaniu Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych oraz o Żorskim Budżecie Obywatelskim.

15.50 - Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:

- Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych.
- Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Żory na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Żory.
- Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskie] emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (II etap-2019r.).

15.58 - Radni zdecydowali wystąpić z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w polskim prawie nakazującym magazynowanie odpadów powodujących uciążliwości odorowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

16.03 - Radni przyjęli uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

16.05 - Rada Miasta przyjęła jednogłośnie następujące uchwały:

- Ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
- Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Żory oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
- Zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy.
- Nadania odcinkom dróg nazw: gen. Zygmunta Jankę - Waltera, Marzeń, Morelowa, ks. bp Alojzego Orszulika, Słonecznikowa, Pienińska, Emilii Plater, św. Jadwigi Śląskiej,

16.07 - Radni odrzucili wniosek dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

16.10 - Radni powołali zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych. Wybrani zostali Anna Gaszka, Małgorzata Celińska i Andrzej Lis. Postanowili także o zasięgnięciu od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do sadów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023.

16.15 - Prezydenta Miasta przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.

16.27 - Przewodniczący Piotr Kosztyła zakończył obrady.

Oceń publikację: + 1 + 13 - 1 - 17

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (7):
 • ~zbyzsek54 2019-06-13 16:43:50

  farsa!!!

  13 10
 • ~gestskoczka 2019-06-13 20:15:59

  Ja chciałbym podziękować Redakcji i Pani/Panu @maj za relację ze sesji. Większość mieszkańców – piszę tu o tych, co im sprawy miasta są ważne – nie ma czasu i możliwości by śledzić sesje na sali plenarnej. Śledzenie przez internet…

  Jestem ciekawy, czy jest ktoś kto śledzi obrady sesji (nie przypadkowo). Radnym chyba zależy na tym, by oglądalność była jak najmniejsza, nie organizują spotkań z mieszkańcami, są co prawda podobno dyżury radnych, ale to moim zdaniem powinien być tylko dodatek do kontaktu z mieszkańcami których podobno reprezentują. Jak tak dalej będzie, to my w Żorach i za tysiąc lat społeczeństwem obywatelskim nie będziemy.

  Kiedyś były sprawozdania „Subiektywnym okiem Oli Kowol”, potem „BasioSiedleckimOkiem” z ciekawymi, subiektywnymi dygresjami. Szanowną Redakcję proszę by te dzisiejsze sprawozdanie nie było jednym kwiatkiem do kożucha RM, ale by każdą kolejną sesję opisywać tak, aby powstał wspaniały bukiet kształtujący postawę obywatelską.

  8 6
 • ~jasnypieron 2019-06-14 11:08:54

  " Po 20-minutowej przerwie w obradach Rada Miasta omawia projekt budżetu na 2019 rok."....kurcze przyznaję, że nie znam procedur, ale 13 czerwca, czyli prawie w połowie roku 2019 omawiać projekt budżetu na rok 2019....coś mi tu nie pasuje, bo przez prawie 6 miesięcy roku 2019 "jechało" się na jakim budżecie?

  6 4
 • ~Kombajnista 2019-06-15 00:13:51

  no właśnie... nie znacie procedur... ja staram się śledzić wszystkie sesje, bo na tym polega wg. mnie społeczeństwo obywatelskie - śledzić ale i przede wszystkim rozumieć to co się dzieje, rozumieć, że samorząd działa w ramach polskiego prawa i wydaje uchwały w ramach polskiego prawa. Czasami czytając komentarze o tym co radni i prezydent powinni robić, to mam wrażenie, że większość ludzi nie wie w jakim kraju mieszka, jaki mamy ustrój oraz o tym jakie uprawnienia mają prezydent/burmistrz/wójt i radni. Kurcze, to jest dramat! Marzy mi się, aby to nasze "społeczeństwo obywatelskie" się do edukowało trochę. Czasami czytając komentarze tu czy na fb mam wrażenie, że niektórzy naoglądali się strażnika teksasu i się im kraje mylą. Po za tym tak sobie myślę, po co startować do sejmu czy na stanowisko prezydenta RP, jak wg. komentarzy nad wszystkimi nimi jest prezydent Żor ;)

  Wcale się nie dziwię, że ludzie tak łatwo dają się manipulować "faktami prasowymi" czy wypocinami z powyrywanymi z kontekstu paragrafami...

  Na koniec chciałem pogratulować panu Huzarewiczowi bardzo trafionej i merytorycznej wypowiedzi. Serdeczne pozdrowienia!

  5 4
 • ~Redakcja tuŻory.pl 2019-06-15 20:50:08

  @jasnypieron - Radni omawiali projekt budżetu na rok 2019 ponieważ zostały do niego wprowadzone zmiany:

  14.54 - Po 20-minutowej przerwie w obradach Rada Miasta omawia projekt budżetu na 2019 rok.

  15.04 - Zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zostały przez radnych jednogłośnie zatwierdzone.

  Pozdrawiamy!

  1 2
 • ~gestskoczka 2019-06-16 09:56:14

  @Kombajnista. Piszesz: „… ja staram się śledzić wszystkie sesje, bo na tym polega wg. mnie społeczeństwo obywatelskie - śledzić ale i przede wszystkim rozumieć to co się dzieje,” Szacunek.

  Chciałbym zapytać – jeżeli można – czy to śledzenie jest na sali plenarnej, czy w domu przed komputerem. O ile to drugie, to co robisz by zrozumieć sens, pomimo zagłuszania. Bo w tym wypadku, śledzenie to przede wszystkim aktywne słuchanie i analiza tego co się słyszy, i łączenie z tym, co się ma w magazynie pomiędzy uszami. Ja chciałbym śledzić przed monitorem posiedzenia Rady Miasta. Też uważam że społeczeństwo obywatelskie polega na partycypacji, czyli świadomym zarządzaniu swoją gminą osobiście, lub przez przedstawicieli. Niestety, nie możemy decydować osobiście (w referendum), ani przez swoich przedstawicieli – bo radni nie są przedstawicielami wyborców (tak uważam), a partii PiS lub komitetu wsparcia prezydenta Waldemara Sochy, lub Żorskiej Samorządności. Radni nie zależą od wyborców mandatem.

  Mnie ciekawi, czy są jakieś sposoby na poprawę dźwięku przez odbiorcę. Podobno w latach 60. ubiegłego wieku ludzie znali takowe, by z większym zrozumieniem odbierać zagłuszane przez służby specjalne Radio Wolna Europa.

  Tobie się marzy, aby to nasze "społeczeństwo obywatelskie" się do edukowało trochę. Ja kiedyś czytałem, że w społeczeństwie, w wysokim stopniu obywatelskim, to około 20% obywateli się udziela i partycypuje w życiu gminy, reszta ma inne priorytety. Nie wiem czy w Żorach można naliczyć choć 1%. Dojście do tych 20% to daleka droga, a na niej wiele przeszkód.

  2 4
 • ~jasnypieron 2019-06-17 08:12:46

  Szanowna Redakcjo: powtórzę: " Po 20-minutowej przerwie w obradach Rada Miasta omawia projekt budżetu na 2019 rok"....cały projekt, czy fragmenty, czy.....skoro " omawia projekt budżetu na 2019 rok"...to można odnieść wrażenie, że całego i jakby od początku. Gdyby było to precyzyjniej napisane nie czepiałbym się...Pozdrawiam

  4 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.